Máy hiện sóng số Yokogawa DL7440
Model DL7440
Thương hiệu YOKOGAWA
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy hiện sóng số Yokogawa DL7440
Specifications:
4 아날로그 입력 + 16-bit 로직입력 (옵션)
최대 16MW 레코드 메모리
USB 호환
Ethernet 호환 (옵션)
사용자 정의 연산기능 (옵션)
2 GS/s 샘플링 스피트
500 MHz 아날로그 대역
250 MHz 로직 프로브 지원
PC card 인터페이스 지원 (Type II)

*Model 701450
Analog input channels : 4
Logic input channels(optional) : 16-bit
Max sampling speed : 2 GS/s
Bandwidth : 500 MHz
Max. Record length : 4MW/ch

*Model 701460
Analog input channels : 4
Logic input channels(optional) : 16-bit
Max sampling speed : 2 GS/s
Bandwidth : 500 MHz
Max. Record length : 16MW/ch

Options: