Máy phân tích mạng Agilent 87511A w/001,002
Model 87511A w/001,002
Thương hiệu AGILENT
Giá Liên hệ Hotline để có giá tốt nhất

HOT LINE

TEL: +84 222 3895 596
MOBILE: +84 969 095 867

EMAIL

sales@viamvina.com.vn

Máy phân tích mạng Agilent 87511A w/001,002
Specifications:
Baseband, IF and RF Network Analyzer, 5 Hz to 500 MHz

5Hz ~ 500MHz
동적 정확도: ±0.02dB, ±0.12°
0.001Hz, 0.001dB, 0.001°, 10ps 분해능
Full 2포트 및 보간 교정
정합 분석 활용
초당 201개 스위프 포인트에 10번 업데이트
0.4ms/point 고속 사용자 정의 스위프(IFBW = 4kHz)
최대 4개의 트레이스 동시 측정/표시

Options:
Option 001 : High Stability Frequency Reference
Option 002 : HP Instrument Basic and 1MB RAM